مجلاتمدیریت دولتی


توقف انتشار


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: سازمان امور اداری و استخدامی کشور 

مدیر مسئول: محمدجعفر اکرام جعفری

سردبیر: محمود کیانوش


آرشیو نشریه: