مجلاتمطالعات کمی در مدیریت آزاد ابهر


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

مدیر مسئول: دکتر محمد جلیلی

سردبیر: دکتر جمشید صالحی صدقیانی

مدیر داخلی: دکتر یداله خداوردی  

هیئت تحریریه: دکتر ابراهیم پور زندی، دکتر پیمان نوری بروجردی، دکتر غلامرضا گودرزی، دکتر نجف قراچرلو، دکتر محمود نورایی، دکتر حسن رنگریز، دکتر ابوالفضل تاج زاده نمین

نشانی: ابهر-بلواروحدت-دانشگاه آزاداسلامی واحدابهر-ساختمان امام خمینی-دفترمجله مطالعات کمی درمدیریت

تلفن: 5226912(0243)(داخلی 335) فکس: 5226912(0243)

وب سایت: http://abhariau.ac.ir


آرشیو نشریه: