مجلاتمطالعات حسابداری و حسابرسی


 


درجه علمی: علمی - ترویجی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن حسابداری ایران

مدیر مسئول: علی ثقفی

سردبیر: علی ثقفی

مدیر اجرایی: ناصر پرتوی

هیئت تحریریه: علی ثقفی، ویدا مجتهدزاده، احمد احمدپور، سید حسین علوی طبری، حسین پناهیان، غلامحسن تقی نتاج، علی صالح آبادی، محمدجواد شیخ، حسن قالیباف اصل

وب سایت: http://iranianaa.com

پست الکترونیک: iranianiaa@yahoo.com


آرشیو نشریه: