مجلاتمدیریت فرهنگی (دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات)


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

مدیر مسئول: دکتر سید رضا صالحی امیری

هیئت تحریریه: دکتر علی اکبر افجه ای، دکتر محمد مهدی تنعمی، دکتر علی اکبر رضایی

نشانی: تهران، بالاتر از میدان پونک، انتهای بلوار اشرفی اصفهانی به سمت حصارک، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دفتر مجله.

تلفن: 44869665(021)  فکس: 44869665(021)

وب سایت: http://jcm.srbiau.ac.ir


آرشیو نشریه: