مجلاتمدیریت دارایی و تامین مالی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان

مدیر مسئول: حسین رضائی دولت آبادی

سردبیر: رضوان حجازی

هیئت تحریریه: رضوان حجازی، مهدی ابزری، محسن خوش طینت، محمد اسماعیل فدایی نژاد، غلامرضا گودرزی، سعید سعید اردکانی، علی نقی مصلح شیرازی، علی اصغر انواری رستمی، حسین اعتمادی، حسین رضائی دولت آبادی، سعید فتحی

نشانی: اصفهان - خیابان هزارجریب، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی،طبقه دوم، دفتر نشریه مدیریت دارایی و تأمین مالی

تلفن: 36699514(031)      

وب سایت: http://uijs.ui.ac.ir/amf

پست الکترونیک: amf@res.ui.ac.ir


آرشیو نشریه: