مجلاتکارسالم


 


دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: مهندس مسعود مطلبی قاین

مدیر مسئول: مهندس مسعود مطلبی قاین

سردبیر: مهندس مسعود مطلبی قاین

مدیر اجرایی: صدیقه صبیانی  

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، (عباس آباد)-ضلع جنوبی میدان تختی-جنب وزارت تعاون-شماره 268-طبقه سوم کد پستی:1576853616. صندوق پستی: تهران، 1946-15875 

تلفن:88749122(021)  فکس:88532573(021)

وب سایت: www.karesalem.com

پست الکترونیک: HWPI@karesalem.com


آرشیو نشریه: