مجلاتکمال مدیریت


توقف انتشار


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی 

مدیر مسئول: علی رضائیان 

سردبیر: علی رضائیان 


آرشیو نشریه: