مجلاتحسابداری مدیریت (دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

مدیر مسئول: دکتر هاشم نیکومرام

سردبیر: دکتر فریدون رهنمای رودپشتی

مدیر اجرایی: مریم کاویان

هیئت تحریریه: دکتر توفیق الهویرنلو، دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی، دکتر محمد ابراهیم محمد پورزرندی، دکتر مهدی تقوی، دکتر فریدون رهنمای رودپشتی، دکتر هاشم نیکومرام، دکتر عباس طلوعی اشلقی، دکتر احمد یعقوب نژاد، دکتر ایرج نوروش، دکتر سعید عسگری

نشانی: تهران - میدان پونک - انتهای اشرفی اصفهانی - به سمت حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات - دانشکده مدیریت واقتصاد - اتاق 240

تلفن:44869667(021)    

وب سایت: http://jma.srbiau.ac.ir


آرشیو نشریه: