مجلاتتحقیقات مالی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدیر مسئول: طهمورث حسنقلی پور یاسوری

سردبیر: رضا راعی

مدیر داخلی: حسین آدوسی

هیئت تحریریه: احمد جعفری صمیمی، محمد نمازی، غلامرضا اسلامی بیدگلی، رضا تهرانی، محمد اسماعیل فدایی نژاد، ابوالحسن جلیلوند، علی ثقفی، علی جهانخانی، رضا راعی، اسفندیار سعادت، وحید محمودی

وب سایت: http://jfr.ut.ac.ir

پست الکترونیک: jfr@ut.ac.ir 


آرشیو نشریه: