مجلاتتحول اداری


توقف انتشار


دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

مدیر مسئول: دکتر مجید پسران قادر 

سردبیر: دکتر مجید پسران قادر


آرشیو نشریه: