مجلاتتوسعه و سرمایه


 توقف انتشار


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه شهید باهنر کرمان 

مدیر مسئول: دکتر امید پورحیدری 

سردبیر: دکتر سید عبدالمجید جلائی


آرشیو نشریه: