مجلاتپژوهش های تجارت جهانی


 


دوره انتشار: دوفصلنامه 

صاحب امتیاز: وزارت بازرگانی  

مدیر مسئول: دکتر اسفندیار امیدبخش 

سردبیر: دکتر علی صباغیان 

مدیر داخلی: فاطمه زارع 

هیات تحریریه: دکتر اسفندیار امیدبخش ،دکتر وحید بزرگی، دکتر محمد رضا رفعتی،دکتر علی صباغیان، ماندانا فاضل، امیرهوشنگ فتحی زاده، دکتر حسین نوروزی  

نشانی: تهران، شمال غربی میدان ولیعصر. ساختمان شماره 2 وزارت بازرگانی، طبقه 11، دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری جمهوری اسلامی ایران. صندوق پستی: 14155/6173

تلفن: 88905721 فکس: 88899525

وب سایت: www.irtr.gov.ir

پست الکترونیک: Faslnameh@irtr.ir


آرشیو نشریه: