مجلاتپژوهش های مدیریت عمومی (پژوهش های مدیریت سابق)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان

مدیر مسئول: دکتر بدرالدین اورعی یزدانی

سردبیر: دکتر عادل آذر

مدیر اجرایی: دکتر نورمحمد یعقوبی

هیئت تحریریه: دکتر کامران فیضی، دکتر آرین قلی پور، دکتر سعید مرتضوی، دکتر مهدی ابراهیمی نژاد، دکتر مهدی کاظمی، دکتر نورمحمد یعقوبی، دکتر باقر کرد

نشانی: زاهدان‌ـ دانشگاه سیستان و بلوچستان‌ ـ دانشکده مدیریت و اقتصاد، دفتر مجله­ پژوهش­های مدیریت عمومی صندوق پستی987-98135 

تلفن:   31136778(054)   فکس: 33445721(054)

وب سایت: http://jmr.usb.ac.ir

پست الکترونیک: MEA@Hamoon.usb.ac.ir


آرشیو نشریه: