مجلاتپژوهش در نظام های آموزشی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن پژوهش های آموزشی ایران 

مدیر مسئول: دکتر فریبرز درتاج 

سردبیر: دکتر فریبرز درتاج 

مدیر داخلی: دکتر سید مهدی مهدوی  

هیئت تحریریه: علی دلاور، کوروش پرند، محمد توکل، عباس اللهیاری، فریبرز درتاج، محمد حاتمی، فاطمه کاتب، محمدحسن پرداختچی، علیرضا کیامنش، مسعود حسین چاری 

نشانی: تهران، خیابان کریم خان زند، نبش خیابان شهید عضدی (آبان شمالی)، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه دوم، اتاق 204 

تلفن:  81032206(012)   فکس: 81032200(021)

پست الکترونیک: info@iera.ir 


آرشیو نشریه: