مجلاتپژوهشگر


 


درجه علمی: علمی پژوهشی (دانشگاه آزاد)

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه 

مدیر مسئول: دکتر محمد مهدی موحدی 

سردبیر: دکتر محمود یحیی زاده فر 

مدیر داخلی: دکتر فریز طاهری کیا 

هیئت تحریریه: دکتر عبدالحمید ابراهیمی، دکتر سید محمد اعرابی، دکتر عباسعلی حاجی کریمی، دکتر مهدی زری باف، دکتر سعیدا اردکانی، دکتر فریز طاهری کیا، دکتر مرتضی فرجی، دکتر مهرداد مدهوشی، دکتر اصغر مشبکی اصفهانی، دکتر محمود یحیی زاده فر 

نشانی: فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، بخش مدیریت 

تلفن:   76448905(021)   فکس: 76448905(021)

پست الکترونیک: sjomp@iaufb.ac.ir 


آرشیو نشریه: