مجلاتمدیریت در اسلام(نخل شهداد)


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: سید صمصام الدین قوامی (زیدعزه) 

مدیر مسئول: سید صمصام الدین قوامی (زیدعزه)

سردبیر: رضا قزی 

هیئت تحریریه: داود جهانگیری، خدامراد برجی، روح الله نوری، سید مهدی علی اکبری، حسن روشن، محمد جواد حسین زاده، رضا قزی، حسین اللهیاری، سید محمدرضا میرصانع، محمد حسن زارع  

نشانی: قم، بلوار امین، کوچه 8، کوچه شهید اسحاقی، پلاک62 بنیاد فقهی مدیریت اسلامی، دفتر فصلنامه  

تلفن:3261697(025) 

پست الکترونیک: shahdad_e_nakhl@yahoo.com 


آرشیو نشریه: