مجلاتمدیریت توسعه فناوری


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

مدیر مسئول: دکتر حجت اله حاجی حسینی

سردبیر: دکتر لعیا الفت

مدیر اجرایی: مریم میرنصرالهی پارسا

هیئت تحریریه: دکتر محسن بهرامی، دکتر حسین رحمان سرشت، دکتر لعیا الفت، دکتر سیدسپهر قاضی نوری، دکتر سید حمید خداداد حسینی، دکتر حسین سالار آملی، دکتر حسن دانایی فرد، دکتر محمد مهدی سپهری، دکتر سید حبیب اله طباطبائیان، دکتر حجت‌اله حاجی‌حسینی

وب سایت: http://jtdm.irost.ir


آرشیو نشریه: