مجلاتمدیرساز


توقف انتشار


دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: سازمان مدیریت صنعتی

مدیر مسئول: دکتر مرتضی عمادزاده

سردبیر: دکتر خدایار ابیلی


آرشیو نشریه: