مجلاتمطالعات مدیریت بهبود و تحول (مطالعات مدیریت سابق)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبائی  دانشکده مدیریت و حسابداری

مدیر مسئول: دکتر جمشید صالحی صدقیانی

سردبیر: دکتر سید علی اکبر افجهء

مدیر داخلی: میترا امینی سپهر

هیئت تحریریه: دکتر عادل آذر، دکتر سید علی اکبر افجهء، دکتر سید حمید خداداد حسینی، دکتر حسن دانایی فرد، دکتر بهروز دری نوکرانی، دکتر میرعلی سید نقوی، دکتر جمشید صالحی صدقیانی، دکتر محمود محمدیان

نشانی: خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، نبش کوچه هفت پیکر، شماره 33

تلفن: 88770011-4    فکس: 88879042(021)

وب سایت: http://jmsd.atu.ac.ir

پست الکترونیک: msq@atu.ac.ir


آرشیو نشریه: