مجلاتمطالعات مدیریت ترافیک


 


درجه علمی: علمی - ترویجی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم انظامی امین

مدیر مسئول: سید تیمور حسینی

سردبیر: محمود صفارزاده

مدیر داخلی: محمدرضا حسن زاده

هیئت تحریریه: شهریار افندی زاده، محمدرضا احدی، منصور حاجی حسینل، ناصر پورمعلم، علی اصغر انواری، احمد سوری، عبداله مجیدی، بختیار عباسلو، سید سعید کشفی، سید تیمور حسینی، رضا جوادیان، محمدرضا حسن زاده

نشانی: تهران- انتهای بزرگراه شهید همت غرب - دانشگاه علوم انتظامی امین
دانشکده  علوم و فنون راهنمایی و رانندگی-  معاونت پژوهش-  اداره نشریه

تلفن:48931634، 48931636(021)   فکس: 48931636(021)

وب سایت: http://tms.jrl.police.ir

پست الکترونیک: purahvar@police.ir

 


 

آرشیو نشریه: