مجلاتمطالعات مدیریت صنعتی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبائى دانشکده مدیریت و حسابداری

مدیر مسئول: جمشید صالحى صدقیانى

سردبیر: مقصود امیرى

مدیر داخلی: زهرا پورقاسم

هیئت تحریریه: لعیا الفت،مقصود امیرى، شهرام شادرخ سیگارى، جمشید صالحی صدقیانی، اکبر عالم تبریز، علیرضا على احمدى، کامران فیضی، ابوالفضل کزازى، منصور مؤمنى

نشانی: تهران، خیابان ولی عصر، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، نبش کوچه هفت پیکر، شماره33

تلفن: 4-88770011(021)    فکس: 8879402(021)

وب سایت: http://jims.atu.ac.ir

پست الکترونیک: Jims@chmail.ir


آرشیو نشریه: