مجلاتمطالعات مدیریت راهبردی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن مدیریت راهبردی ایران 

مدیر مسئول: دکتر علی رضاییان  

سردبیر: دکتر محمدرضا حمیدی زاده 

مدیر داخلی: دکتر نوید نظافتی 

هیئت تحریریه: دکتر حمید ابریشمی، دکتر سید محمد اعرابی، دکتر نسرین جزنی، دکتر عباسعلی، دکتر عباسعلی حاجی کریمی، دکتر بهروز دری، دکتر حسین رحمان سرشت، دکتر سید رضا سید جوادین، دکتر اکبر عالم تبریز، دکتر علینقی مشایخی 

نشانی: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری،

تلفن:29903136(021)      فکس: 22431644(021)

وب سایت: http://pub.sbu.ac.ir

پست الکترونیک: strategysbu@yahoo.com 


آرشیو نشریه: