مجلاتمدیریت منابع انسانی در صنعت نفت


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: موسسه مطالعات بین المللی انرژی 

مدیر مسئول: دکتر علی مبینی دهکردی 

سردبیر: دکتر شمس السادات زاهدی 

مدیر داخلی: آزاده تیموری نسب 

هیئت تحریریه: دکتر عادل آذر، دکتر خدایار ابیلی، دکتر سید علی اکبر افجه ای، دکترسید مهدی الوانی، دکتر نسرین جزنی، دکتر علی رضاییان، دکتر شمس السادات زاهدی، دکتر ابوالفضل کزازی، دکتر ناصر میر سپاسی 

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر( عج)، روبه روی پارک ملت، خیابان سایه، شماره 65، موسسه مطالعات بین المللی انرژی،

تلفن: 27644184،27646119    فکس: 22047796(021)

وب سایت: http://www.iies.org

پست الکترونیک: iiesmhroi@iies.ac.ir 


آرشیو نشریه: