مجلاتپژوهش های مدیریت انتظامی (مطالعات مدیریت انتظامی)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی امین

مدیر مسئول: دکتر عبداله هندیانی

سردبیر: دکتر سید مهدی الوانی سردبیر دوم:دکتر یوسف محمدی مقدم

مدیر اجرایی: ذبیح اله کرمی

هیئت تحریریه: دکتر اصغر افتخاری، دکتر سید مهدی الوانی، دکتر علی اصغر انواری رستمی، دکتر ابراهیم حسن بیگی، دکتر سید حمید خداد حسینی، دکتر مجید رضایی راد، دکتر محمد قصری، دکتر محمد جواد کاملی، دکتر جعفر هزار جریبی

تلفن:48931605(021) 

وب سایت: http://pmsq.jrl.police.ir


آرشیو نشریه: