مجلاتمدیریت در آموزش و پرورش


توقف انتشار


دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: وزارت آموزش و پرورش 

مدیر مسئول: دکتر عفت عباسی 

سردبیر: دکتر عفت عباسی 


آرشیو نشریه: