مجلاتمدیریت صنعتی


 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی(آزاد)

دوره انتشار: ماهنامه 

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

مدیر مسئول: دکتر بهروز زارعی

سردبیر: دکتر منصور خاکسار

مدیر داخلی: دکتر هیرش سلطان پناه 

هیات تحریریه: دکتر بهروز زارعی، دکتر منصور خاکسار، دکتر هیرش سلطان پناه، دکتر عیسی نخعی کمال آبادی، دکتر کامران جمالی فیروز آبادی، دکتر محمد رضا لطفی، دکتر حیدر امیران

نشانی: سنندج، شهرک سعدی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، دفتر مجله مدیریت صنعتی، کد پستی:8781166179 .

تلفکس:6626647(0871) 

وب سایت:http://www.iausdj.ac.ir 

پست الکترونیک:im@iausdj.ac.ir 


آرشیو نشریه: