مجلاتهنر مدیریت


 توقف انتشار


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: مدیریت پژوهشی دانشگاه امام رضا (ع)

مدیر مسئول: مرتضی رجوعی 

سردبیر: امین بهنام شیرازی


آرشیو نشریه: