مجلاتدانش مدیریت


توقف انتشار

از زمستان 1387 نشریه دانش مدیریت به چهار مجله به نام های 1. مدیریت بازرگانی 2. مدیریت دولتی 3. مدیریت صنعتی 4. مدیریت فناوری اطلاعات تفکیک شده است.


درجه علمی: علمی-پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدیر مسئول: سید رضا سید جوادین 

سردبیر: دکتر بابک سهرابی 

مدیر اجرایی: جلال غریب

نشانی: تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان جلال آل احمد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ساختمان الغدیر 

وب سایت: https://jmk.ut.ac.ir


آرشیو نشریه: