مجلاتدانش و پژوهش حسابداری


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن حسابداری ایران 

مدیر مسئول: دکتر على ثقفى 

سردبیر: دکتر ناصر پرتوی 

هیئت تحریریه: دکتر بیژن اردبیلی، دکتر ایرج نوروش، دکتر ویدا مجتهدزاده، دکتر غلامحسین اسدی، دکتر سیدحسین علوی طبری، دکتر قدرت الله طالب نیا 

نشانی: تهران، نیایش غرب، جنت آباد شمالی، گلستان شرقی، جنب خشکشویی، ساختمان84 

تلفکس:44844705،88051341(021)    

وب سایت: http://iranianaa.ir


آرشیو نشریه: