مجلاتچشم انداز مدیریت


توقف انتشار

این مجله تا شماره 28 با نام پیام مدیریت منتشر شده و از سال 1389 نشریه چشم انداز مدیریت به چهار مجله به نام های 1. چشم انداز مدیریت مالی و حسابداری 2. چشم انداز مدیریت بازرگانی 3. چشم انداز مدیریت دولتی 4. چشم انداز مدیریت صنعتی تفکیک شده است.


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

مدیر مسئول: دکتر حسین فارسیجانی 

سردبیر: دکتر عباسعلی حاجی کریمی

مدیر اجرایی: دکتر شهریار عزیزی 

هیئت تحریریه: دکتر نسرین جزنی، دکتر محمد رضا حمیدی زاده، دکتر شهریار عزیزی، دکتر محمد علی بابایی، دکتر سید حمید خداداد حسینی، دکتر طهمورث حسنقلی پور، دکتر عباسعلی حاجی کریمی، دکتر بهرام رنجبریان 

نشانی: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت


آرشیو نشریه: