مجلاتبورس اوراق بهادار


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: سازمان بورس اوراق بهادار

مدیر مسئول: دکتر علی رحمانی

سردبیر: دکتر احمد احمدپور

مدیر اجرایی : مهرداد عاصی

تلفن: 88679555 فکس: 88679557(021)

وب سایت: http://journal.seo.ir

پست الکترونیک: journal@seo.ir


آرشیو نشریه: