مجلاتبه هنگام


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: ملک رضا ملک پور قربانی 

مدیر مسئول: ملک رضا ملک پور قربانی 

سردبیر: سعید کاظمی 

مدیر اجرایی: ژاله صداقتی منور 

نشانی: تهران، خیابان کارگر شمالی، کوچه پنجم، پلاک 31،

تلفن:   84397005(021)   فکس: 88025558(021)

پست الکترونیک: update@asiaclass.org 


آرشیو نشریه: