مجلاتبیمه و توسعه


توقف انتشار


درجه علمی: علمی-پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: سعید جلیلوند

مدیر مسئول: سعید جلیلوند

سردبیر: سعید جلیلوند 


آرشیو نشریه: