مجلاتبرند


 


دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: آناهیتا خلج امیر حسینی

مدیر مسئول: آناهیتا خلج امیر حسینی

سردبیر: دکتر شهریار شفیعی

مدیر اجرایی: نسرین مشایخی

 

 

 


آرشیو نشریه: