مجلاتعصر مدیریت


توقف انتشار


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: شهلا حاجی علی لاریجی 

مدیر مسئول: میر محمد علی گلچوبیان


آرشیو نشریه: