مجلات











زمین شناسی اقتصادی


 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دو فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد  

مدیر مسئول: دکتر محمد حسین کریم پور  

سردبیر: دکتر محمد حسین کریم پور  

مدیر اجرایی: خانم دکتر آزاده ملک زاده شفارودی  

هیات تحریریه: دکتر محمد حسن کریم پور، دکتر محمد حسین آدابی، دکتر ابراهیم راستاد، دکتر غلامرضا لشکری پور، دکتر عباس مرادیان، دکتر سید رضا موسوی حرمی، دکتر سید احمد مظاهری، دکتر مجید قادری  

نشانی: مشهد ، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه پژوهشی اکتشاف ذخایر معدنی شرق ایران، دفتر مجله زمین شناسی اقتصادی، کد پستی:9177948974.  

تلفن: 38804050(051)    فکس: 38797275(051)

وب سایت: jm.um.ac.ir/

پست الکترونیک:econg@um.ac.ir 


آرشیو نشریه: