مجلاتتحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی


 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه خوارزمی تهران(دانشگاه تربیت معلم اسبق)

مدیر مسئول: زهرا حجازی زاده

سردبیر: پرویز ضیاییان فیروزآبادی

مدیر اجرایی: محمدحسین ناصرزاده

هیئت تحریریه: شادروان محمدحسن گنجی، محمدحسین پاپلی یزدی، حسن کامران، سیمین تولایی، یداله کریمی پور، حسن افراخته، عزت اله قنواتی، جعفر جوان، شهریار خالدی

تلفن: 81582264(021)  

وب سایت: http://jgs.khu.ac.ir

پست الکترونیک: journal.geography@yahoo.com


آرشیو نشریه: