مجلاتتحلیل فضایی مخاطرات محیطی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه خوارزمی

مدیر مسئول: عزت الله قنواتی

سردبیر: بهلول علیجانی

مدیر اجرایی: فرهاد عزیزپور

هیئت تحریریه: حسن افراخته، سیمین تولایی، زهرا حجازی ‌زاده، عباسعلی علی‌اکبر بیدختی، ابراهیم مقیمی، فرهنگ احمدی‌گیوی، سید علی بدری، سید رضا حسین‌زاده، محمود خسروی، محمد سلیقه، محمد سلیمانی، پرویز ضیائیان، منیژه قهرودی

وب سایت: http://jsaeh.khu.ac.ir

پست الکترونیک: bralijani@gmail.com


آرشیو نشریه: