مجلاتپژوهش های بوم شناسی شهری


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور

مدیرمسئول: دکتر نفیسه مرصوصی

سردبیر: دکتر نفیسه مرصوصی

هیات تحریریه: دکتر حسن افراخته، دکتر عباس بخشنده‌نصرت، دکتر محمدرضا پور محمدی، دکتر محمدرضا ثروتی، دکتر جعفر جوان، دکتر زهرا حجازی‌زاده، دکتر محمدحسین رامشت، دکتر محسن رنجبر، دکتر محمدتقی رهنمایی، دکتر رحیم سرور، دکتر اسماعیل علی‌اکبری، دکتر منیژه قهرودی، دکتر حسن کامران، دکتر حسن لشکری، دکتر اسماعیل شیعه

وب سایت: http://grup.journals.pnu.ac.ir/


آرشیو نشریه: