مجلاتسنجش از دور و GIS ایران


 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن سنجش از دور و GIS ایران  

مدیر مسئول: علی اکبر متکان 

سردبیر: سید جمال الدین خواجه الدین 

مدیر داخلی: امین حسینی اصل 

هیات تحریریه: محسن پور کرمانی، سید جال الدین خواجه الدین، کریم سلیمانی، عباس علیمحمدی، سید کاظم علوی پناه، منوچهر فرج زاده اصل، حسن لشکری، محمد رضا مباشری، علی اکبر متکان، محمد سعدی مسگری، محمد جواد ولدان زوج 

نشانی: تهران،  بزرگراه شهید چمران، اوین، میدان شهید دکتر شهریاری، دانشگا ه شهید بهشتی، روبه روی ساختمان مرکزی،  ساختمان سنجش از دور و GIS،  انجمن سنجش از دور

تلفن: 22431788-29903078(021)   فکس: 22431788(021)

وب سایت:  http://sbu.ac.ir

پست الکترونیک: irsgissociety@gmail.com ، irsgisso@sbu.ac.ir


آرشیو نشریه: