مجلاتبرنامه ریزی منطقه ای (دانشگاه آزاد مرودشت)


 


رتبه علمی: علمی-پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت 

مدیر مسئول: دکتر علی شکور 

سردبیر: دکتر علی شکور

هیات تحریریه: دکتر حسن بیگ محمدی، دکتر شهریار خالدی، دکتر محمد رضا رضایی، دکتر محمد رضا رضوانی، دکتر سیروس شفقی، دکتر علی شکور، دکتر محمد حسن ضیاء توانا، دکتر سید نعمت الله موسوی، دکتر حسین نگارش، دکتر فرامرز بریمانی، دکتر مجید شمس

نشانی: مرودشت، کیلومتر 3 جاده ی تخت جمشید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، دفتر مجله برنامه ریزی منطقه ای، کد پستی:7371113119.

تلفن: 43112201(071) داخلی 281

وب سایت: http://jzpm.miau.ac.ir/


آرشیو نشریه: