مجلات











کلام اسلامی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: آیت الله العظمی سبحانی (دامت برکاته)

مدیر مسئول: علی ربانی گلپایگانی

سردبیر: عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی

مدیر داخلی: عباسعلی مشکانی سبزواری

هیئت تحریریه: احمد احمدی، احمد بهشتی، حسن طارمی راد، سید یحیی یثربی، عبدالحسین خسرو پناه، عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی، عزالدین رضانژاد، علی اکبر رشاد، علی ربانی گلپایگانی، محمد محمدرضایی، محمدصفر جبرییلی

نشانی: قم، بلوار امین، کوچه11، موسسه تعلیماتی-تحقیقاتی امام صادق(ع)، طبقه 3، دفتر فصلنامه

تلفن: 29251523(025)    

وب سایت: http://imamsadeq.org

پست الکترونیک: kalameslami@gmail.com


آرشیو نشریه: