مجلاتسراج منیر


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی

مدیر مسئول: محمد حسین بیات

سردبیر: غلامرضا ذکیانی

مدیر داخلی: مریم پرویزی

هیئت تحریریه: سید خلیل باستان، محمدحسین بیات، منصور پهلوان، قربان علمی، علیرضا فخاری، سید ابوالقاسم نقیبی، علی مظهر قراملکی، سید یحیی یثربی، عبدالرضا مظاهری

نشانی: بزرگراه شهید چمران-  پل مدیریت - خ علامه طباطبائی جنوبی - دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی 

وب سایت: http://ajsm.atu.ac.ir

پست الکترونیک: ajsm.atu.ac.ir


آرشیو نشریه: