مجلاتقرآن شناخت


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس‌سره

مدیر مسئول: محمود رجبی

سردبیر: محمود رجبی

مدیر اجرایی: مهدی دهقان

هیئت تحریریه: دکتر سیدمحمدباقر حجتی، محمود رجبی، علی‌اکبر بابایی، دکتر محمدباقر سعیدی روشن، دکتر فتح‌الله نجارزادگان، دکتر محمدرضا جباری، دکتر امیررضا اشرفی، دکتر علی‌اوسط باقری، دکتر حمید آریان

نشانی: قم، بلوار امین، بلوار جمهورى اسلامى ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس‏سره ـ طبقه چهارم

تلفن: 32113474(025)    فکس: 32934483 (025)

وب سایت: http://qoranshenakht.nashriyat.ir

پست الکترونیک: quranmag@qabas.net


آرشیو نشریه: