مجلاتپژوهشنامه اخلاق


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها – دانشگاه معارف اسلامی

مدیر مسئول: دکتر ابراهیم کلانتری

سردبیر: دکتر احد فرامرز قراملکی

نشانی: قم، خیابان شهدا، روبروی بانک سپه، شماره 723

تلفن:  داخلی149-37734327 (025)     فکس: 37747240(025)

وب سایت: http://maaref.ac.ir

پست الکترونیک: akhlagh@maaref.ac.ir


آرشیو نشریه: