مجلاتپژوهش های علوم انسانی نقش جهان


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان

مدیر مسئول: محمد بیدهندی

سردبیر: علی کرباسی زاده اصفهانی

مدیر داخلی: اصغر فتحی عمادابادی

هیئت تحریریه: حسین کلباسی، یوسف نوظهور، حمید طالب زاده، مرتضی حاج حسینی، جعفر شاه نظری

وب سایت: http://hsrn.ui.ac.ir

پست الکترونیک: alikarbasi@ymail.com


آرشیو نشریه: