مجلاتندای اسلام


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: خدارحم لکزایی بهادری

مدیر مسئول: خدارحم لکزایی بهادری

سردبیر: محمد قاسم بنی کمال (قاسمی)

مدیر داخلی: نصیراحمد سیدزاده

نشانی: زاهدان، خیابان خیام، خیابان توحید،دارالعلوم زاهدان، دفتر مجله ندای اسلام

تلفن: 33439017، 33442378(054)    فکس:33419400(054)

پست الکترونیک: nedayeislam@gmail.com


آرشیو نشریه: