مجلاتمطالعات ترجمه قرآن و حدیث


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس

مدیر مسئول: علی حاجی خانی

سردبیر: سعید نجفی اسدالهی

مدیر داخلی: سید ابراهیم آرمن

هیئت تحریریه: سعید بزرگ بیگدلی، علی حاجی خانی، رقیه رستم پور، کاووس روحی، فتحیه فتاحی زاده، عبدالهادی فقهی زاده، عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا، عباس مصلایی پور یزدی، حمیدرضا میر حاجی، رضا ناظمیان، سعید نجفی اسداللهی، ناصر نیکوبخت

نشانی: تهران، تقاطع بزرگراه شهید چمران و بزرگراه جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی

تلفن: 09122187302    

وب سایت: http://qhts.modares.ac.ir

پست الکترونیک: mmtqh@modares.ac.ir


آرشیو نشریه: