مجلاتمعارف اسلامی


توقف انتشار


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 

مدیر مسئول: احمد زادهوش 

سردبیر: محمدباقر شریعتی سبزواری 


آرشیو نشریه: