مجلاتکتاب ماه دین


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: خانه کتاب

سردبیر: سید هدایت جلیلی

مدیر داخلی: هاجرخاتون قدمی جویباری

هیئت تحریریه: دکتر محسن جوادی ، دکتر محمد علی مهدوی راد ، دکتر حسین حیدری ، دکتر محمد هادی امینی

نشانی: ایران-تهران-خیابان انقلاب-بین خیابان های برادران مظفر و فلسطین جنوبی-پلاک 1178

تلفکس:66966203(031)

وب سایت: http://www.ketabmah.ir

پست الکترونیک: ketabmahdin@yahoo.com


آرشیو نشریه: